+962-03-2372380 Unit_admin@mutah.edu.jo

Successive Deans


Prof.Dr. Thiab Badaineh

1/9/2004 -31/8/2006
Prof. Dr. Kablan Majali

1/9/2006- 31/8/ 2008
Prof. Dr. Ibrahim Al-Aroud

1/9/2008- 31/8/ 2010
Prof. Taha Tarawneh

1/9/2010- 31/8/ 2012
Prof. Dr. Mohammed Salem Tarawneh

1/9/2012- 31/8/ 2013
Prof. Dr. Sadah Habashneh

1/9/2013- 31/8/2016
Dr. Khalaf Tarawneh

1/9/2016- 31/8/2017
Prof. Younis Shdaifat

1/9/2017-